> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > Η ABC FACTORS > ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν.4224/2013

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν.4224/2013

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 θεσπίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) τον Αύγουστο του 2014, µε έναρξη εφαρμογής από όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύµατα την 31η Δεκεμβρίου 2014 (ΦΕΚ,τ.Β,2289/27.8.2014). Ήδη ο ανωτέρω Κώδικας έχει αναθεωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 195/1/29.07.2016 απόφαση της Επιτροπής πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄2376/02.08.2016).

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, που στοχεύουν στην αμοιβαία δέσμευση και ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφορήσεως μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή (δηλαδή του αντισυμβαλλομένου στην σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων), στην περίπτωση που ο προμηθευτής αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, έτσι ώστε κάθε πλευρά να σταθμίσει τις συνέπειες των λύσεων ρυθμίσεως ή οριστικής διευθετήσεως των οφειλών σε καθυστέρηση, των οποίων η παρεπομένη συμφωνία αλληλοχρέου λογαριασμού που εξυπηρετεί την σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων δεν έχει καταγγελθεί, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση λύσεως.

Στο πλαίσιο αυτό η ABC FACTORS επιθυμεί να συμβάλει στην διευκόλυνση των προμηθευτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ενημερώνοντάς τους εγκαίρως και με σαφήνεια αναφορικά με τους εναλλακτικούς τρόπους διευθετήσεως των οφειλών τους, εντός των ορίων των πραγματικών δυνατοτήτων τους.

Σε εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, η ABC FACTORS θέσπισε συγκεκριμένη «Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων» (Δ.Ε.Κ.).