> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην ABC Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής «ABC Factors») αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») των επισκεπτών του διαδικτυακού μας τόπου. Δέσμευση για εμάς αποτελεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συμμόρφωση πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το διαδικτυακό τόπο www.abcfactors.gr. Σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών από την ABC Factors, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;
1.1. Δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή και διαχείριση ηλεκτρονικών σχολίων, παραπόνων, ερωτήσεων και αιτημάτων σας μέσω του διαδικτυακού τόπου της ABC Factors:
- Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, σχόλια, αιτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της σχετικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
1.2. Cookies και άλλες τεχνολογίες
Όπως περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική για Cookies, συλλέγουμε πληροφορίες με τη χρήση cookies.
1.3. Δεδομένα συσκευών
Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο, λαμβάνουμε τη διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και του περιηγητή που χρησιμοποιείτε, καθώς και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας. 

2. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και πλοηγείστε στο διαδικτυακό μας τόπο, όταν υποβάλλετε κάποιο ηλεκτρονικό σχόλιο, παράπονο, ερώτημα ή αίτημά σας. 

3. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Η ABC Factors συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών. Ειδικότερα: 
3.1. Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, όπως:
- Για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας,
- Για την εξέταση και διαχείριση παραπόνου που υποβάλλετε σε σχέση με κάποιο από τα προϊόντα ή υπηρεσίες μας,
- Για την εξέταση αιτήματος που υποβάλλετε σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μας ή για τη διευθέτηση της οφειλής σας,
- Για την ενημέρωσή σας επί των προϊόντων και υπηρεσιών μας, για τα οποία εσείς προηγουμένως έχετε εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.
3.2. Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων μας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επισκεπτών του διαδικτυακού μας τόπου, όπως:
- Για την ορθή και αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση του διαδικτυακού μας τόπου,
- Για να διερευνήσουμε και να επιλύσουμε τεχνικά θέματα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας (π.χ. σφάλματα κώδικα),
- Για λόγους ασφαλείας ή για να διερευνήσουμε τυχόν απάτη ή άλλες παραβιάσεις των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή της παρούσας πολιτικής.
Σε κάθε περίπτωση, η ABC Factors ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

4. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εκτός από τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων, τη διαχείριση των σχολίων, παραπόνων, ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου και εφ’ όσον συντρέχουν  οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, στους  αρμόδιους υπαλλήλους εταιρειών του ομίλου Alpha Bank, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων καθώς και σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η ABC Factors εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της), υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως:
- εταιρείες διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων,
- εταιρείες παροχής καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services)
Σε κάθε περίπτωση η ABC Factors εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές. Περαιτέρω, λάβετε υπόψη σας ότι η ABC Factors ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα που συλλέγει από τον διαδικτυακό της τόπο σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό, β) εφόσον έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας στην ABC Factors και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου, γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της ABC Factors ή δ) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση.

5. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Η ABC Factors λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
Η ABC Factors ελέγχει, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, τη συμμόρφωση με το Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας και Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου, διενεργεί εξειδικευμένους ελέγχους ασφαλείας (penetration tests & vulnerability assessments), εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το Προσωπικό της σε θέματα ασφαλείας και αξιολογεί συνεχώς το υψηλό επίπεδο ασφαλείας πληροφοριών, λαμβάνοντας κατά περίπτωση περαιτέρω μέτρα, για την αντιμετώπιση των νέων απειλών και των συσχετιζόμενων κινδύνων.
Ενδεικτικά, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας, πολλαπλών επιπέδων, για την προστασία των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου καθώς και του συνόλου της υποδομής της, μηχανισμών για την προστασία από τη διαρροή της πληροφορίας (DLP), την καταγραφή των προσβάσεων, την προστασία των συστημάτων, την κεντρική διαχείριση προσβάσεων των χρηστών στα συστήματα με βάση τον επιχειρησιακό τους ρόλο, καθώς και την κρυπτογράφηση και ψευδωνυμοποίηση της πληροφορίας, όπου αυτό απαιτείται.
Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. 

6. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 
6.1. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είσαστε Πελάτης της ABC Factors και για διάστημα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής σύμβασης, και μετά τη λήξη της από το τελευταίο χρονικό σημείο, κατά το οποίο υπήρξε συναλλαγή βάσει της συμβάσεως, εφ’ όσον η συναλλαγή βασίζεται στη μετενέργεια της σύμβασης που διαρκεί μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των μεταξύ μας σχέσεων από τη σύμβαση. 
6.2. Εφ’ όσον δεν είσαστε Πελάτης της ABC Factors μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τον διαδικτυακό μας τόπο για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους.
6.3. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η ABC Factors θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς:
Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.
Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).
Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπου στο νόμο ορίζεται.
Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.
Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

8. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;
Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε:
στην έδρα της Εταιρείας ή στο Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος της Εταιρείας συμπληρώνοντας το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, που είναι διαθέσιμο εδώ 
τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 726 6800
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gdpr@abcfactors.gr

Επιπλέον, το Υποκείμενο των δεδομένων δύναται να εκτυπώσει μέσω της ιστοσελίδας του Πράκτορα www.abcfactors.gr το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων και να το αποστείλει συμπληρωμένο μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς:

ΑBC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου,
Μιχαλακοπούλου 48, 4ος όροφος, 
115 28 Αθήνα

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η ABC Factors θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των υπό επεξεργασία αιτημάτων. 
Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.
Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

9. ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
9.1. Η ABC Factors δε συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού της τόπου σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Η ABC Factors δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
9.2. Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους («sites»), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ABC Factors αλλά από τρίτα πρόσωπα. 
Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
9.3. Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική ή να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.

10. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;
Ι) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 210 726 6800

ΙΙ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK
Για την ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Αθηνών 105, 104 47 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 210 326 6953
Email: contact-DPO@alpha.gr