> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > Η ABC FACTORS > ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ABC Factors εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία βάσει της ΠΔΤΕ 2651/20.01.2012, η οποία αντικατέστησε την ΠΔΤΕ 2640/18.01.2011.

Επίσης, με πράξη του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος διαμορφώνονται και οι ελάχιστοι δείκτες (βασικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας) που πρέπει να διαθέτει η Εταιρία.

Για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας από την 1η Ιανουαρίου 2011 εφαρμόζεται πλέον βάσει της ΠΔΤΕ 2622/21.12.2009 και για τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων το νέο εποπτικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ) που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο βάσει του νόμου 3601/2007.