> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ FACTORING

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ FACTORING

Η λειτουργία της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα βασίζεται στον νόμο 1905/90, ενώ συντάσσεται με τον τρόπο που λειτουργεί διεθνώς και περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες, ομαδοποιημένες σε δέσμες / προϊόντα:

  • Διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση 
  • Είσπραξη απαιτήσεων 
  • Αξιολόγηση της φερεγγυότητας των οφειλετών 
  • Χρηματοδότηση με μορφή προκαταβολής προς τον προμηθευτή της αξίας των απαιτήσεων
  • Κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών

Η ομαδοποίηση των υπηρεσιών σε προϊόντα, αρχικά, γίνεται αναλόγως  με το εάν οι εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιούνται στην εγχώρια αγορά (Εγχώριο Factoring), ή στο εξωτερικό (Εξαγωγικό Factoring) και ακολούθως, κατηγοριοποιούνται σε σχέση με το εάν υπάρχει κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (Factoring Χωρίς Αναγωγή), ή όχι (Factoring Με Αναγωγή).