ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η προεξόφληση τιμολογίων απευθύνεται υπό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οργανωμένο σύστημα εισπράξεως και ελέγχου των απαιτήσεών τους και χρειάζονται μόνο να αντλήσουν ρευστότητα μέσω της προεξοφλήσεως των απαιτήσεών τους.