ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΩΓΗ

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχειρήσεως, παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες που ισχύουν στην υπηρεσία “Εγχωρίου Factoring με Αναγωγή”, όμως επιπροσθέτως προσφέρεται και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του Προμηθευτή, σε περίπτωση αφερεγγυότητας των πελατών του.