ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ FACTORING

Το Εισαγωγικό Factoring συνίσταται στη διευκόλυνση επιχειρήσεων που εισάγουν εμπορεύματα ή υπηρεσίες από το εξωτερικό, παρέχοντας στους προμηθευτές εξωτερικού την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του εισαγωγέα, αλλά και πλήρη διαχείριση της εισπράξεως  των τιμολογίων.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται στους προμηθευτές εξωτερικού μέσω του δικτύου ανταποκριτών της Factors Chain International http://www.fci.nl