> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > Η ABC FACTORS> ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν.4224/2013 > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, η ABC FACTORS θέσπισε συγκεκριμένη “Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων” (Δ.Ε.Κ.).

Η Δ.Ε.Κ. αφορά σε «Δανειολήπτες» (Προμηθευτές)
• Νομικά Πρόσωπα
• Φυσικά Πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις/ελεύθερους επαγγελματίες)
Ισχύει για όλους τους ενεχομένους στην οφειλή (συνοφειλέτες/εγγυητές)


Εξαιρούνται από τη Δ.Ε.Κ. οφειλές, των οποίων η παρεπομένη συμφωνία αλληλοχρέου λογαριασμού, που εξυπηρετεί την σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, έχει καταγγελθεί, καθώς και οι περιπτώσεις παραβιάσεως όρων της συμβάσεως πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:


Στάδιο 1: Επικοινωνία ABC FACTORS - «Δανειολήπτη» (Προμηθευτή)

Α. Τρέχουσα επικοινωνία


Η ABC FACTORS επικοινωνεί συστηματικά μαζί σας, λόγω και της φύσεως της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, στο πλαίσιο των υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που σας προσφέρει, τηλεφωνικώς αλλά και εγγράφως με την αποστολή αντιγράφου του/των λογαριασμού/ών που εξυπηρετούν την σύμβαση πρακτορείας.
Επιπλέον, σε περίπτωση εμφανίσεως καθυστερήσεως, όπως και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωσή σας κατά την λειτουργία της συμβάσεως πρακτορείας, ειδοποιείστε από εξειδικευμένα Στελέχη μας τόσο για το σε καθυστέρηση ποσό και την προμήθεια προεξοφλήσεως και λοιπά ποσά που οφείλετε, όσο και για τις συνέπειες της καθυστερήσεως. Επιπλέον η ABC FACTORS στην περίπτωση της ανωτέρω καθυστερήσεως στην αποπληρωμή της οφειλής σας αποστέλλει και έγγραφη ενημέρωση, με την οποία ασκεί το αναγωγικό της δικαίωμα, σας καλεί δε να τακτοποιήσετε την ως άνω οφειλή, με στόχο την έγκαιρη εξεύρεση λύσεων.

Β. Τυποποιημένη επικοινωνία βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας

Επιπλέον των προαναφερθέντων, η ABC FACTORS, για την αποτελεσματικότερη ενημέρωσή σας, σε περίπτωση που η οφειλή σας υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες καθυστερήσεως, θα σας αποστείλει ειδοποίηση (με συστημένη επιστολή) σχετικά με την ένταξή σας στη Δ.Ε.Κ.

Πέραν των σχετικών πληροφοριών που θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ειδοποίηση, η ABC FACTORS θα σας καλεί να της υποβάλετε τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής και θα σας ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη προσηκούσης ανταποκρίσεώς σας.

Εάν η οφειλή σας, την 1.1.2015, βρίσκεται ήδη σε καθυστέρηση άνω των τριάντα (30) ημερών, τότε θα λάβετε τη σχετική ειδοποίηση το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Δεοντολογίας.


Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ., απαιτείται να μας υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Συγκεκριμένα:

Εάν είστε Νομικό Πρόσωπο, θα πρέπει να συμπληρώσετε, με πληρότητα και ακρίβεια, το έντυπο “Στοιχεία Συμμετέχοντος στη Δ.Ε.Κ. Νομικού Προσώπου” και να το προσκομίσετε στα γραφεία της ABC FACTORS, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο “Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών Νομικών Προσώπων”.

Εάν είστε Φυσικό Πρόσωπο (ατομική επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας), θα πρέπει να συμπληρώσετε με πληρότητα και ακρίβεια (τουλάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία) το έντυπο της “Tυποποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Πληροφόρησης” (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) και να το προσκομίσετε στα γραφεία της ABC FACTORS, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο “Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων”.

Τα ανωτέρω έντυπα είναι επίσης, διαθέσιμα στα γραφεία της ABC FACTORS.


Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

Η ABC FACTORS, με σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης και πλέον βιώσιμης λύσεως για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας, αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή σας κατάσταση, βάσει όλων των στοιχείων που προσκομίσατε, αλλά και των δεδομένων που είτε η ABC FACTORS διαθέτει από τη συνεργασία της μαζί σας είτε συλλέγει από βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Επίσης, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων ή/και δικαιολογητικών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, σε περίπτωση που αυτά κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση των οικονομικών σας δυνατοτήτων.

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σας, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο (ατομική επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας), η ABC FACTORS λαμβάνει υπ’ όψιν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, και το επίπεδο των “Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης”.


Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η ABC FACTORS θα σας ενημερώσει προφορικά, αλλά και εγγράφως, για τη λύση που κρίθηκε ως καταλληλότερη για εσάς.

Οι πιθανές προτεινόμενες λύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

i) Σταδιακή αποπληρωμή του ποσού της οφειλής σας,
ii) Οριστική διευθέτηση, που συνίσταται στην οριστική εξόφληση των οφειλών, με εφάπαξ καταβολή ή άλλη ισοδύναμου αποτελέσματος μεταβίβαση ή και ρευστοποίηση περιουσίας.

Μετά από την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσεως, θα πρέπει να ανταποκριθείτε εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, προκειμένου είτε να συναινέσετε είτε να αντιπροτείνετε ή να αρνηθείτε την πρότασή μας.


Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (Δ.Ε.Ε)
Ισχύει μόνο για Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο αποχαρακτηρισμός ως συνεργασίμων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον πλειστηριασμό της μοναδικής κατοικίας τους


Εάν είστε Φυσικό Πρόσωπο που ο αποχαρακτηρισμός σας ως συνεργασίμου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον πλειστηριασμό της μοναδικής σας κατοικίας, και έχετε λάβει έγγραφη ενημέρωση από την ABC FACTORS είτε ότι πρόκειται να χαρακτηριστείτε είτε ότι έχετε ήδη χαρακτηρισθεί ως Μη Συνεργάσιμος « Δανειολήπτης», μπορείτε να υποβάλετε –όχι να αποστείλετε– ένσταση στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας της ABC FACTORS, στο οποίο υποβάλατε την “Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης” - (ΤΥ.Κ.Ο.Π) κατά τα ανωτέρω, επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ως άνω κατηγοριοποίηση, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής γνωστοποιήσεως.

Για τον ανωτέρω σκοπό, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο “Έντυπο Υποβολής Ενστάσεων” της ABC FACTORS, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο ως άνω Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας.

Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως παρέχεται μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που υποβάλετε ένσταση, η ABC FACTORS θα σας ενημερώσει για την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της είτε από την ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την ABC FACTORS.